DPS Penzion DchB Štefánikova DPS Rostislavova DPS Jarošov

Více aktualit »

Ples seniorů 2011

29. 1. 2011 proběhl v pořadí XI. Ples seniorů, který pořádá naše organizace Senior centrum UH ve spolupráci s Klubem kultury v Uherském Hradišti.

Ples se konal v Redutě v Uherském Hradišti. I letos ples provázel zajímavý program a bohatá tombola. Ples zahájila předtančením taneční skupina Rocaso, k tanci a poslechu hrála skupina Rekord. Hlavním hřebem večera bylo Hoffmanovo divadlo, které zpestřilo zábavu svými divadelními vystoupeními z muzikálu Limonádový Joe.

Celým večerem provázela Eva Kryštofová.

Plesu se zúčastnili senioři z celého okolí Uherského Hradiště, ples byl již několik týdnů předem vyprodán. Již nyní připravujeme XII. Ples a z důvodu velkého zájmu tentokrát ve velkém sále Klubu kultury. Těšíme se na Vaši účast.

Vánoční vystoupení

Dne 15. 12. 2010 proběhlo vánoční vystoupení dětí z Mateřské školy z Míkovic a dětí ze Základní školy pro žáky s více vadami v Uherském Hradišti. Děti svým bohatým programem zaujaly všechny obyvatele, kteří se přišli podívat na jejich vystoupení. Na závěr si všichni společně zazpívali koledy a rozdali si dárečky. Působivé vystoupení všech dětí navodila krásnou vánoční atmosféru. Moc jim za to děkujeme.


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří v Senior centru UH.

V rámci týdne sociálních služeb ČR

bude

dne 5. října 2010 v době od 9.00 do 15.00 hod. v sídle organizace

Senior centrum UH, Kollárova ulice 1243 probíhat

Den otevřených dveří

Senior centrum UH je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Uherské Hradiště.

Senior centrum UH poskytuje bydlení a pečovatelské služby v domech s byty zvláštního určení, které slouží cílové skupině seniorů a tělesně postižených občanů, kteří jsou ve starobním, plném nebo částečném invalidním důchodu. Jedná se celkově o 140 klientů ve 125 bytech. Zájem o bydlení ve čtyřech domech s pečovatelskou službou na území města Uherské Hradiště je stále vysoký.

Hlavní roli tak velkého zájmu o  umístění sehrává nízká cena za ubytování a jistota pomoci při zhoršování se zdravotního stavu nebo snížení soběstačnosti. Skutečnost, že bydlení v domech zvláštního určení v Uherském Hradišti je velmi žádané a pro seniory atraktivní, se odráží na počtu evidovaných žádostí občanů nejen našeho města, ale i okolních obcí a měst. Proto byla vypracována a Radou města schválena Pravidla pro poskytování bydlení v domech s byty zvláštního určení. Celkově evidujeme kolem 300 žádostí.

V souladu se Zákonem o sociálních službách má organizace registrovanou pečovatelskou službu, kterou zajišťují čtyři pečovatelky.

Pečovatelská služba je dotována Městem Uherské Hradiště, Zlínským krajem a MPSV.

Organizace poskytuje kromě služeb pečovatelských i služby fakultativní. Nabízíme klientům praní a žehlení prádla, úklidy domácností, dopravu osobním automobilem nebo drobné opravy v domácnostech. Do budoucna bychom chtěli rozšířit nabídku poskytovaných služeb. K tomuto kroku nás vede stárnutí obyvatel zařízení a jejich obavy z přemístění do jiných zařízení z důvodu zhoršení zdravotního stavu. Naší vizí je zabezpečení nepřetržité pečovatelské služby. Dále uvažujeme o vzájemném propojení objektů signalizační sítí, která umožní v případě potřeby kontaktovat kdykoliv pečovatelku a ta zajistí potřebnou pomoc.

Bližší informace pro zájemce nebo rodinné příslušníky je možné získat v úterý 5. října 2010, kdy bude probíhat Den otevřených dveří a  jsou k dispozici i na webových stránkách organizace

www.seniorcentrumuh.cz

Jitka Víchová, ředitelka organizace

Cvičení seniorek

Cvičení seniorek

Již několik let probíhá v prostoru v DPS Kollárova 1243, v místě dřívější jídelny, cvičení seniorů. Proto se každé pondělí ve dvou časech zaplní provizorní tělocvična seniorkami, které si chtějí udržet dobrou kondici i ve vyšším věku. K dispozici mají i cvičební pomůcky, které mohou dle programu cvičitelky využívat. Cvičení využívají nejenom obyvatelky našeho zařízení, ale i členky Klubu důchodců.

IMG_0126 IMG_0128

IMG_0129 IMG_0132

IMG_0133 IMG_0135

IMG_0139 IMG_0141

IMG_0143

Výstava poskytovatelů sociálních služeb

Výstava poskytovatelů sociálních služeb

Ve dnech 25. února – 17. března proběhla výstava poskytovatelů sociálních služeb, která se uskutečnila v uherskohradišťském Kině Hvězda.Výstava byla pořádána v rámci projektu „Uherské Hradiště – město pro místní Agendu 21“, který je spolufinancován Revolvingovým fondem MŽP a pořádá ji město Uherské Hradiště ve spolupráci s Městskými kiny Uherské Hradiště. Této výstavy se zúčastnila i naše organizace, jakožto poskytovatel sociálních služeb pro seniory.

Leták_UH_Tisk_A5

Naše fotografie

hanka 50 009 hanka 50 016

hanka 50 010 snimek011

snimek022 vystava-ss-galerie-10

vystava-ss-galerie-7

Klub důchodců

Klub důchodců je v Uherském Hradišti organizací, která má registrováno kole 300 členů. Výbor této organizace našel již před 10 lety zázemí právě v DPS Kollárova, dřívějším Penzionu. Zde jsou jim poskytnuty prostory klubovny, které bezplatně využívají. Korespondenční adresa Klubu důchodců : Kollárova 1243, Uherské Hradiště 686 01

Telefon:  731 495 397

Ples seniorů leden 2010

Ples seniorů

Senior centrum a Klub kultury jsou pořadateli Plesu seniorů, který má již po deset let svoje významné místo v plesové sezóně města Uherské Hradiště. Plesu se účastní nejenom senioři Uherského Hradiště, ale i širokého okolí. Na vysoké úrovni plesu se jistě podílí i skladba hostů, kteří svým vystoupením obohacují hudební produkci a tanec. V letošním roce to byla Pavlína Filipovská, která zavzpomínala na svoje mládí, zazpívala písně z divadla SEMAFOR a vzpomínala i na svého otce Františka Filipovského. Již nyní pracujeme na přípravě v pořadí  11. plesu a věříme, že bude opět vyprodán do posledního místečka.

Ples seniorů leden 2010 008 Ples seniorů leden 2010 009

Ples seniorů leden 2010 013 Ples seniorů leden 2010 032

Ples seniorů leden 2010 033 Ples seniorů leden 2010 039

Ples seniorů leden 2010 034


Změny v poskytování příspěvku na péči

Změny v poskytování příspěvku na péči

Informace k novele zákona o sociálních službách ve vztahu k příspěvku na péči.

Novela zákona o sociálních službách – příspěvek na péči

Dne 1. července 2009 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů České republiky (částka č. 61 ročník 2009) zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Novela zákona o sociálních službách nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2009 a vnáší do současného systému několik zásadních změn. Jde zejména o zvýšení měsíčního příspěvku na péči pro osoby s nejtěžším postižením, o zmírnění podmínek pro vznik nároku na příspěvek na péči pro chronicky nemocné děti do 18 let a o změnu způsobu výplaty příspěvku na péči pro dospělé.

Způsob výplaty u příspěvku na péči v I. stupni (lehká závislost) – 2.000 Kč

Od 1. ledna 2010 se zcela mění systém vyplácení příspěvku na péči v I. stupni

u dospělých osob. Nově se totiž zavádí tzv. kombinovaný způsob výplaty. Jedna polovina dvoutisícové dávky bude vyplacena peněžně a druhá formou věcného plnění. Věcným plněním se rozumí výplata za pomoci poukázek, které budou uplatnitelné pouze u registrovaných poskytovatelů služeb sociální péče jako úhrada za péči. Paušální uplatnění nepeněžní výplaty by však v některých případech mohlo způsobit znevýhodnění některých příjemců dávky. Může se totiž stát, že v místě, kde člověk žije, nebude vhodná služba, nebo by mohlo dojít k omezení neformálních způsobů péče především ze strany osob blízkých. Dojde-li k těmto situacím, může být příspěvek na péči na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností i nadále poskytován v plné hodnotě v penězích.

Výše příspěvku na péči, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Novela zákona zvyšuje od 1. srpna 2009 příspěvek pro osoby, které se považují za závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV (úplná závislost), na 12.000 Kč měsíčně.

Kontrola využívání příspěvku na péči

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností budou moci provádět kontroly využití příspěvku na péči efektivnějším způsobem. Je to dáno jednak tím, že novela zákona zavedla přesný výčet okolností, které musí být podrobeny kontrole, a jednak budou mít pracovníci obecních úřadů k dispozici přesný soupis činností (z výsledků posouzení lékařskou posudkovou službou), ve kterých příjemce dávky vyžaduje pomoc či podporu. Kontrola se tedy bude moci zaměřit na to, zda je příspěvek využíván za účelem zajištění péče, a současně na to, zda je péče správně zacílena.

Žádost o příspěvek na péči

Žadatel o příspěvek na péči bude povinen již při podání žádosti uvést, jakým způsobem a kým mu bude nebo již je péče poskytována. Pokud tuto informaci ani po výzvě ze strany správního orgánu neuvede, nemůže mu vzniknout nárok na dávku.

Poznávací a rekreační zájez na Slovensko

Nadace Děti-kultura-sport našim klientům domů s byty zvláštního určení nabídla nově rozjíždějící se projekt, který byl zaměřen na poznávání historie, kultury a lázeňství v Trenčíně, Trenčianských Teplicích a okolí.

Zájezd se uskutečnil v období od 11.  – 16. 7. 2009. Zúčastnilo se jej 14 klientů a jedna pečovatelka. Účastníci zájezdu byli ubytovaní v hotelu Tatra v Trenčíně.

Program zájezdu byl velmi rozmanitý. Klienti měli možnost se podívat do Bojnického a Topolčianského zámku,  hradu Beckov, Trenčianského hradu, do muzeí v Čachticích a Trenčíně, dále měli možnost navštívit vodní svět v Balnea Palace Esplanade v Piešťanech, a také vodní svět v Trenčianských Teplicích a spoustu dalších akcí.

Dopravu, stravu, ubytování a veškeré akce , které byly naplánované, hradila Nadace.

Všichni klienti byli nadmíru spokojeni s tímto ozdravným pobytem, ke kterému nebyla vznesena ani jediná negativní připomínka, ať už by se to týkalo ubytování, stravy, dopravy či jednotlivých poznávacích nebo rekreačních akcí.

Nezbývá, než Nadaci srdečně poděkovat za umožnění tohoto ozdravného pobytu našim klientům a vyjádřit naději, že tato započatá spolupráce bude pokračovat.

Dovolená Trenčín 2009 095

Zájezd do Lednice

Zájezd do Lednice.

Dne 22. 9. 2007 se uskutečnil zájezd do jihomoravské Lednice s prohlídkou zámku a  zámeckého parku. Zájezd byl financován z daru, který organizace obdržela od fyzické osoby a byl určen na zkvalitnění života našich obyvatel. Účastníky z řad obyvatel DPS a DChB doprovázely zaměstnankyně, které předem program i místo zájezdu pečlivě naplánovaly. Ze zájezdu se všichni vraceli unaveni, ale velmi spokojeni.IMG_0014 IMG_0017

IMG_0022 IMG_0035

IMG_0043 IMG_0059

IMG_0064

6. stránka (z celkem 6)« Nejnovější...23456
 • Aktuality

  • DEN MATEK 202225.05.2022 - Ve středu 18. května 2022 jsme na Domě s pečovatelskou službou, Kollárova 1243 přivítali děti ...
  • UPOZORNĚNÍ13.03.2020 - UPOZORNĚNÍ Senior centrum UH, p.o. v souvislosti stále se zvyšujícím rizikem epidemie koronaviru, žádá příbuzné, známé, ...
  • VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ29.01.2020 - Stalo se již příjemnou tradicí, že v období adventu ve dnech 16. 12. a 19. ...
  • Nabídka práce31.10.2019 - Nabízíme práci na pozici: Pečovatel/ka do terénní pečovatelské služby. Abychom mohli více pomáhat, potřebuje náš tým posilu. ...
 • Kontakt

  Senior centrum UH,
  příspěvková organizace
  Kollárova 1243
  686 01 Uherské Hradiště

  Bc. Jitka Víchová, MBA – ředitelka
  Tel.: 572 520 110
  email:penzion1.uh@seznam.cz
 • Na financování se podílí

  Město Uherské Hradiště Zlínský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Copyright © 2022 Senior centrum UH | Vytvořil: Machi.cz