DPS Penzion DchB Štefánikova DPS Rostislavova DPS Jarošov

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, dále pak na základě Smlouvy o poskytnutí sociální služby uzavřené mezi žadatelem a Senior centrem UH, p.o. a dle platného sazebníku.
Pečovatelská služba je poskytována od pondělí do neděle od 6.00 do 20.00 hodin.

Poslání pečovatelské služby:

Posláním pečovatelské služby je poskytovat komplex terénních pečovatelských služeb. Pečovatelská služba zajišťuje kvalitní pomoc a podporu lidem, kteří mají z důvodu věku, zdravotního stavu, chronického onemocnění, zdravotního postižení určité omezení. Umožňuje lidem, zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života, kompenzovat jejich sníženou soběstačnost a oddalovat umístění do pobytové služby.

Cílem pečovatelské služby je:

 • Uživatel, který je spokojen s poskytovanou sociální službou a zachovává si dosavadní způsob života.
 • Poskytovat službu na základě přání a potřeb uživatele. Poskytována služba vychází z individuálních potřeb uživatele.
 • Podporovat uživatele v udržení aktivního života. Služba motivuje uživatele k zvládání různých činností.

Zásady pečovatelské služby:

 • Lidská důstojnost – pracovníci dbají na zachování lidské důstojnosti uživatelů, respektují jejich přání, jednají s nimi v úctě a respektu, chrání jejich práva.
 • Individuální přístup – pracovníci přistupují ke každému uživateli jako k jedinečné osobnosti, která má své zájmy, potřeby a přání.
 • Naslouchání – pracovníci vyslechnou přání uživatelů, která mohou zkvalitnit poskytování této služby.
 • Vzájemná spolupráce – pracovníci uživatele motivují ke spolupráci, podporují ve společném výkonu prováděné činnosti.
 • Odbornost/kvalita – služba je zajištěna kvalifikovaným personálem, který jedná dle přání uživatele, zákonů a vnitřních předpisů. Uživatelé jsou průběžně dotazování na spokojenost, náměty, podněty ke zlepšení poskytované služby.

Okruh osob, kterým je služba určena:

 • Senioři, kteří z důvodu zhoršení péče o vlastní osobu nebo nepříznivé sociální situace, jsou odkázáni na pomoc při péči o sebe a domácnost, kdy jim tuto pomoc nemohou zajistit rodinní příslušníci.
 • Osoby se zdravotním postižením, tzn. osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Věková kategorie:

 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Mladší senioři (65 – 80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti dle § 6 vyhlášky 505/2006:

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Základní sociální poradenství dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Základní sociální poradenství je bezplatné.

Pečovatelská služba poskytuje také fakultativní činnosti:

 1. Doprava v rámci města Uherské Hradiště a Jarošova, vozidlem provozovaným poskytovatelem.
 2. Doprava mimo Uherské Hradiště, vozidlem provozovaným poskytovatelem
 3. Převoz osobních věcí uživatele
 4. Dohled nad dospělou osobou

Pečovatelská služba – kontakty:
Mgr. Lenka Machalová, sociální pracovnice
Tel.: 572 520 141, 725 720 049
Email: machalova@seniorcentrumuh.cz

Copyright © 2024 Senior centrum UH | Vytvořil: Machi.cz